دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.