حساب عملکرد مدیر تصفیه

همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب‌خود را خواهد داد.

رجوع کنید به ماده ۵۱۱ قانون تجارت