ماده ۵۶۴ قانون مدنی

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

بعدی ❭