مأموران وزارت منابع طبیعی در حوزه استحفاظی خود نمیتوانند بهیچوجه از سهم مخبر و کاشف استفاده کنند.