ماده ۵۷۴ قانون مدنی

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.

بعدی ❭