ماده ۱۲ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

مرجع رسیدگی به شکایات احزاب از تصمیمات و اقدامات کمیسیون احزاب، دیوان عدالت اداری است.

بعدی ❭