تعیین مهلت برای اخذ قبولی برات توسط ظهرنویس

اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.

رجوع کنید به ماده ۲۷۶ قانون تجارت