ورشکستگی و لزوم ارائه اسناد طلب به دفتردار محکمه توسط طلبکاران

پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند - در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت‌دارند.

رجوع کنید به ماده ۴۶۲ قانون تجارت