تکلیف به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

رجوع کنید به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی