شرایط شکلی نکول برات

نکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسم است به اعتراض (‌پروتست)‌نکول.

رجوع کنید به ماده ۲۳۶ قانون تجارت