اعاده اعتبار تجارتی بعد از اعاده حیثیت کیفری

ورشکستگان به تقبل و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی‌اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

رجوع کنید به ماده ۵۷۵ قانون تجارت