ماده ۴۸۴ قانون مدنی

موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.

بعدی ❭