الزام تاجر ورشکسته به اعمال خیارات نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران در حین تصفیه

حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر‌اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.

رجوع کنید به ماده ۴۷۵ قانون تجارت