مصاحبه وزرا، معاونان رییس جمهور و سایر مسئولان در چهارچوب وظایف و مسئولیت های قانونی خود می‌باشد.