اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

بعدی ❭