اطلاعات و داده های آموزشی زیر در زمره اطلاعات و داده های شخصی محسوب نمی شوند:
۱. مدارک تحصیلی مقاطع تحصیلی رسمی
۲. مدارک صادره از سازمان فنی و حرفه ای
۳. مدارک صادره از آموزشگاههای غیردولتی
۴. مشخصات محل تحصیل
۵. مشخصات نوع نظام آموزشی
۶. مشخصات بورس های دولتی مورد استفاده
۷. مشخصات فرصت های مطالعاتی مورد استفاده
۸. پایان نامه کارشناسی ارشد
۹. رساله دکتری