ماده ۷۰۸ قانون مدنی

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.

بعدی ❭