مطالبه وجه برات قبول شده مفقود

اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس‌از دادن ضامن به عمل می‌آید.

رجوع کنید به ماده ۲۶۲ قانون تجارت