ورشکستگی و تکلیف مدیر تصفیه در تقاضای مهر و موم اموال

اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

رجوع کنید به ماده ۴۴۳ قانون تجارت