اعمال مقررات وکالت در قراردادهای حمل و نقل در غیر از موارد استثناء شده

قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.

رجوع کنید به ماده ۳۷۸ قانون تجارت