لزوم ثبت و آگهی تشکیل هر شعبه شرکت

هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد ۱۹۵ و ۱۹۷ باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.

رجوع کنید به ماده ۱۹۹ قانون تجارت