ماده ۱۵۱ قانون تجارت

شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

بعدی ❭