ماده ۶۸۸ قانون مدنی

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

بعدی ❭