ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

لغو اثر مدرک تحصیلی حاصل از تقلب موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، پس از اثبات تقلب علمی در کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه و محکومیت قطعی در مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، توسط موسسه صادرکننده انجام می‌شود.

بعدی ❭