تجزیه قطعات سهام در شرکت سهامی

مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.

رجوع کنید به ماده ۳۲ قانون تجارت