ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

مستمری از کار افتادگی در صورت زوال موجبات عدم توانایی برای اشتغال به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع بند "ب" ماده (۹) این آیین نامه قطع خواهد شد.

بعدی ❭