ممنوعیت معامله با خود حق‌العمل کار در صورت رجوع آمر

اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌خریدار یا فروشنده واقع شود.

رجوع کنید به ماده ۳۷۶ قانون تجارت