ماده ۴۷۰ قانون مدنی

در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

بعدی ❭