ترتیب انحلال یا بقای شرکت تضامنی در صورت ورشکستگی یک از شرکاء

در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

رجوع کنید به ماده ۱۳۸ قانون تجارت