ماده ۴۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد،حسب مورد مقام مجاز دستوردهنده و یا مباشر و یا هر دو، متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر محکوم می‌گردند.

بعدی ❭