ماده ۹ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.

بعدی ❭