ماده ۲۵۴ قانون تجارت

برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.

بعدی ❭