مسئولیت تضامنی عاملان بطلان شرکت سهامی

در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

رجوع کنید به ماده ۲۷۳ قانون تجارت