اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

بعدی ❭