ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

بعدی ❭