تکدی از طریق طفل صغیر یا غیر رشید

هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ‌اموالی که از طریق به دست‌آورده است محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی