معامله صوری یا مسبوق به تبانی تاجر ورشکسته

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل - عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۴۲۶ قانون تجارت