جرم صدر اوراق قرضه فاقد مجوز قانونی در شرکت سهامی

رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده ۵۶ این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به‌حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

رجوع کنید به ماده ۲۵۱ قانون تجارت