اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در شرکت سهامی

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۸۵ قانون تجارت