مهلت دارنده برات در اقامه دعوای مطالبه وجه برات قابل تادیه در خارج

(اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۲۶) - در مورد برواتی که باید در خارجه تادیه شود، اقامه دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.

رجوع کنید به ماده ۲۸۷ قانون تجارت