دیه جنایت بر میت و حال بودن آن

دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی