ماده ۲۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که بایستی معدوم شوند،جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

بعدی ❭