ماده ۵ قانون مدیریت بحران کشور

ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از:
الف - شورای‌عالی
ب - سازمان
پ - ستاد

بعدی ❭