ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.
سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون به وسیله‌ مدیر، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

بعدی ❭