ماده ۲۶ قانون گذرنامه

به موجب بند ب ماده واحده قانون اصلاح مواد ۲۵ و ۲۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۷۳/۷/۳ حذف و متن آن در تبصره الحاقی به ماده ۲۵ تصریح گردیده است.

بعدی ❭