ماده ۴۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات‌های قانونی دیگر نخواهد بود.