ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۴۰۵ قانون تجارت

قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال‌شده باشد.

بعدی ❭