ماده ۱۰۸ قانون تجارت

مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.

بعدی ❭