ماده ۱۲۸ قانون دریایی

مواظبت از توشه متوفی
فرمانده موظف است توشه مسافری را که در بین راه در گذشه [گذشته] است تا ورود بمقصد حفظ نماید. ‌

بعدی ❭