تعریف تاجر

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

رجوع کنید به ماده ۱ قانون تجارت